آخرین به روز رسانی: 27 / 5 / 1397

      نوع زعفران               هر کیلو          هر گرم          هر مثقال      

زعفران دسته        4,400,000         4,400            20,680

پوشال               5,700,000           5,700           26,790

ممتاز                  5,800,000         5,800            27,260

نگین                   7,700,000         7,700           36,190

نگین سوپر            9,100,000        9,100             42,770