قیمت های به روز زعفران تاریخ به روز رسانی 1396/12/25

 

  نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز
  زعفران دسته  3500000  3500  16450 0 تومان
  پوشال  4300000  4300  20210 0 تومان 
  ممتاز  4450000  4450  20915 0 تومان  
  نگین  5000000  5000  23500 0 تومان  
  نگین صادراتی  5350000  5350  25145 0 تومان