امروزه کاشت زعفران در گلخانه و محیط های بسته کاری رو به رشد و با آینده ای روشن در دنیاست که بسیار مور علاقه کشورهایی نظیر چین قرار گرفته است و بازدهی بسیار مطلوب باعث شده است که این کشور حمایت های بسیاری را از کسانی که خواهان کار در این زمینه هستند انجام دهد.اما این کار هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و کسانی که بخواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند به پیشرفت ها و درآمدهای بسیاری دست خواهند یافت.

پارس زعفران قصد دارد ضمن حمایت از کسانی که خواهان انجام این کار هستند آموزش های لازم را نیز در اختیار آنان قرار دهد.

لذا از تمامی علاقه مندان و سرمایه گذاران دعوت به همکاری می نماید.